Charles Darwin, autor evolučnej teórie, sa výrazne zaujímal o Prvosienky jarné. Dúfame, že štúdiom Prvosienky jarnej, ako charakteristickej rastliny pasienkov, získame vedomosti nielen o tomto druhu, ale tiež zlepšíme pochopenie stavu ďalších podobných druhov. Mnohí z Vás počuli o laboratórnych potkanoch, ovocných muškách a pekárskych kvasniciach ako o bežne študovaných modelových organizmoch. Prvosienka jarná slúži v našich štúdiách takmer ako modelový druh.

Kolektívne zozbierané údaje o Prvosienkach jarných poskytujú informácie o stave prvosienok a iných rastlín pasienkov. Pomocou týchto informácií môžeme posúdiť vplyv zmeny krajiny na niektoré dôležité aspekty biodiverzity. Konkrétne, Prvosienky jarné môžu naznačiť, či sa biotopom, ktoré obývajú, darí alebo sa zmenili k horšiemu.

Prvosienka jarná je rôznočnelková (heterostylická) - znamená to, že rôzne jedince toho istého rastlinného druhu majú dva rôzne druhy kvetov. Tieto rôzne typy pomenujme S-typ a L-typ. Pri pohľade na S-typ zhora môžete ľahko spozorovať päť peľníc (peľnica je vrchná časť tyčinky nesúca peľové zrná), zatiaľ čo pri L-typoch je zvonka viditeľná iba jedna blizna (pozri fotografiu). S-typ je skratka pre krátkotvarý typ, ktorý sa vyznačuje krátkym samičím reprodukčným orgánom ukrytým v korune a dlhšími samčími reprodukčnými orgánmi viditeľnými zhora. L-typ je skratka pre dlhotvarý typ s dlhým samičím reprodukčným orgánom viditeľným aj zvonku a kratšími samčími reprodukčnými orgánmi (tyčinkami) ukrytými v korune.

L-typ
L-tüüpi õis

S-typ
S-tüüpi õis

K úspešnej produkcii potomstva musia Prvosienky s L-typom rozšíriť svoje peľové zrná na jedince s S-typom. A tento systém funguje aj opačne: peľ z S-typov sa musí spojiť s L-typom. Týmto spôsobom rastlina nemôže opeliť samu seba a predchádza sa tak genetickej erózii. Okrem toho, krížové opeľovanie medzi rôznymi typmi kvetov stimuluje výmenu genetického materiálu a tým zvyšuje genetickú rozmanitosť. Vysoká genetická diverzita je veľmi dôležitým faktorom prispievajúcim k zvyšovaniu životaschopnosti rastlín a k ich dlhodobej prispôsobivosti. Prečítajte si viac o genetickej diverzite tu. Teda ani rastlinám nie je jedno s kým sa pária!

K presunu peľu medzi týmito dvoma rôznymi typmi kvetov môže dôjsť iba vďaka opeľujúcemu hmyzu, ktorý v tomto komplikovanom „manželskom usporiadaní“zohráva úlohu prostredníka. Ak chceme zaistiť blahobyt rastliny, musíme tiež zabezpečiť blahobyt opeľujúceho hmyzu - divých včiel a včiel medonosných, čmeliakov, motýľov a ďalších, pre rastliny neoceniteľných, malých pomocníkov.

V populáciách Prvosienok jarných je výskyt jedincov nesúcich buď S-variáciu alebo L-variáciu zvyčajne rovnaký, t.j. viac-menej 50:50. Nerovnováha prvosienkam uberá príležitosti nájsť si vhodného partnera, čo zamedzuje opeleniu a výmene genetického materiálu. To následne znižuje dlhodobú životaschopnosť rastlín.

Preferované biotopy Prvosienok - tradične obhospodarované pasienky - sú v súčasnej krajine čoraz vzácnejšie. Miznutie trávnatých porastov spôsobuje pokles rastlinných populácií, ktoré sú na tomto biotope závislé. Masívny pokles populácií prvosienok môže spôsobiť nerovnováhu vo výskyte L- a S-typov, niekedy dokonca do takej miery, že jeden z týchto typov z biotopu úplne vymizne. To je presne ten druh možnej zmeny v roznováhe medzi L- a S- typom zapríčinenej zmenami v krajine, ktorú chceme študovať - s Vašou pomocou.

Ako rozoznať Prvosienku jarnú?

Prvosienka jarná (Primula veris) je jarný kvet. Je to trváca rastlina, čo znamená, že tá istá rastlina rastie a kvitne na rovnakom mieste po mnoho rokov. Druhy, ktoré je možné zameniť s Prvosienkou jarnou sú Prvosienka vyššia (Primula elatior) a Prvosienka bezbyľová (Primula vulgaris). Medzi druhmi rodu Primula dochádza ľahko k vytváraniu hybridov.Pri Vašom pozorovaní sa nezabudnite uistiť, že ste našli Prvosienku jarnú!

Ako vyzerá Prvosienka jarná?

Prvosienka jarná je liečivá rastlina s priemernou výškou od 10 do 30 cm. Má zelené pretiahnuté listy dosahujúce dĺžku až do 20 cm. Jedna rastlina môže mať viac stoniek. Prvosienka jarná má sýto žlté zvonovité ovisnuté kvety s oranžovými bodkami v zhlukoch po 5 až 16 kvetov pohromade, zvyčajne sa nakláňajúcich na jednu stranu.

Ako odlíšiť prvosienku jarnú od iných podobných druhov?

V porovnaní s Prvosienkou vyššou sú kvety Prvosienky jarnej menšie, sú jasne žlté a vo vnútri kvetu sú viditeľné malé oranžové škvrny. Kvety Prvosienky vyššej sú zvyčajne väčšie a bledožlté. Kvety Prvosienky jarnej majú zvonovitý tvar, zatiaľ čo kvety Prvosienky vyššej sú viac otvorené. Prvosienka bezbyľová má krátku stonku a kvety sú silno bledožlté alebo dokonca biele. Rozličné prvosienky sú tiež bežne pestované v záhradách a môžu sa odtiaľ ľahko šíriť do voľnej prírody. Môžu mať kvety rôznych farieb, ako napríklad fialovú, červenú, oranžovú a ružovú. Prvosienka jarná má v prírode iba žiarivo žlté kvety.

Prvosienkou vyššou
                                        
Prvosienka bezbyľová

Prvosienky jarné sú jedným z prvých zvestovateľov jari. Závisí to od regiónu a počasia, zvyčajne však začínajú rozkvitať začiatkom mája a kvitnú niekoľko týždňov. Za chladnejšieho počasia môže kvitnutie začať aj neskôr a trvať až do polovice júna. V teplejších oblastiach však môže kvitnutie započať už v apríli.

Kde rastie Prvosienka jarná?

Prvosienka jarná je v Európe úplne bežná, v Červenom zozname ohrozených druhov je vedená ako "najmenej ohrozená". Avšak, kvôli strate biotopov sa jej prestáva dariť. Prvosienky jarné uprednostňujú suché alebo mierne vlhké vápenaté pôdy, ktoré sú bežnejšie v blízkosti vodných plôch a tokov. To však neznamená, že sa Prvosienky jarné nevyskytujú aj na kyslejších pôdach. Prvosienky jarné nájdete na tradične obhospodarovaných pasienkoch, v parkoch, na okrajoch lesov a popri cestách. Spravidla preferujú slnečné miesta.

Čo robiť, keď kvet nevyzerá ani ako S-typ, ani ako L-typ?

Stáva sa to vzácne, ale je možné, že narazíte na rastlinu, ktorá nezodpovedá ani S-variácii, ani L-variácii. Takýto typ nazývame prostredným typom, kde čnelka blizny a nitky tyčiniek sú rovnako dlhé - voláme to rovnakočnelkovosť (homostýlia). Rovnakočnelkové jedince sa môžu vyvinúť vďaka mutácii a všetky kvety tej istej rastliny by mali vyzerať rovnako. Ak nájdete takéto rastliny, nezapočítajte ich ani medzi S-typ, ani medzi L-typ, ale prosíme Vás, dajte nám o nich vedieť! Do pozorovacieho hárka môžete pridať komentár a obrázok rovnakočnelkového kvetu, ale užitočné to pre nás bude, až keď nám to pošlete na email (info@cowslip.science) s obrázkom a presným miestom, kde bol kvet nájdený. Týmto spôsobom môžeme odobrať vzorku listu pre genetickú analýzu alebo, ak je to možné, požiadať Vás, aby ste nám listový materiál takejto rastliny poslali. Hlásením takýchto zistení nám pomáhate porozumieť rôznočnelkovosti (heterostýlií) na úplne inej úrovni.