Email again:

Локација

Преместете го покажувачот за локација и означете ја локацијата на мапата. Лоцирај автоматски
Прво набљудување
Дали најдовте пролетни јаглики?
Дали пролетните јаглики цветаат тука?
Колку пролетни јаглики гледате тука?
 Поконкретно набљудување на растението 

Како се набљудува?

Форма на растението

Треба да извршите набљудување на 100 растенија. Ако има помалку растенија, потрудете се да ги набљудувате сите. S-форма. S-формите имаат пет видливи прашници. L-форма. Кај L-формата видлива е само една точка (устенце)

0

Фотографии

Поставете најмногу 3 фотографии од местото на набљудување и пролетните јаглики.
 Информации за вас 

За да го завршите набљудувањето и да бидете во тек со резултатите од испитувањето на пролетните јаглики, пополнете ги информациите за вас.

Write a field title here